Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky on-line obchodu mrmaks.eu, ktorý je vlastníctvom slovinskej spoločnosti D4 WEB d.o.o sú pripravené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), na základe odporúčania obchodnej komory (GZS) a medzinárodných kódexov pre e-commerce. Informácie o spoločnosti D4 WEB d.o.o. Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenia DIČ: SI95763511 E-mail: support@d4web.eu. Všeobecné podmienky popisujú fungovanie mrmaks.eu, užívateľské práva a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Dostupnosť informácií

(zhrnutie slovinskej legislatívy) Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť zákazníkovi nasledujúce informácie:

 1. a) totožnosť podniku (meno a miesto podnikania, identifikačné číslo)
 2. b) kontaktné informácie, umožňujúce užívateľovi rýchly a efektívny spôsob komunikácie
 3. c) hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk)
 4. d) dostupnosť produktov (každý výrobok alebo služba, ktorá je ponúkaná na mieste by mala byť k dispozícii v primeranej lehote) e) spôsob dodania tovaru alebo služieb, vykonávanie a (spôsob, miesto a dátum dodania)
 5. f) všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne definované a musí byť jasné, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu
 6. g) spôsob platby a doručenia
 7. h) časovo platné ponuky
 8. i) lehotu, v ktorej je možné odstúpiť od zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy; taktiež koľko kupujúceho stojí vrátenie výrobku
 9. j) vysvetlenie procesu odvolania, vrátane všetkých informácií o kontaktnej osobe alebo oddelenia pre kontakt so zákazníkom.

Ponuka tovaru

Výrobky na mrmaks.eu sú často aktualizované. V prípade, že výrobky nie sú na sklade, je tak uvedené.

Spôsoby platby

Spôsoby platby:

 • na dobierku;
 • s platobnou kartou

Upozornenie: tieto podmienky a ceny poštovného platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu.

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane 22% DPH. Ceny sú platné v čase uzatvorenia zmluvy a majú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade zaplatenia vyššie uvedenými spôsobmi platby, za vyššie uvedených podmienok. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník dostane e-mail o Potvrdení objednávky). Od tej chvíle, všetky ceny a ďalšie podmienky sú pevné a platia pre poskytovateľa a zákazníka. Všetky špeciálne ponuky sú platné do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob.

ODSTÚPENIE OD OBJEDNANÉHO TOVARU

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Zákazník je povinný do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť tovar. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu: D4 WEB, d.o.o., Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenia. Po prevzatí tovaru predávajúci vráti hodnotu zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Neprijímame dobierky. Spotrebiteľ pri vrátení tovaru musí doložiť osobné údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a číslo bankového účtu, na ktorý chce obdržať vrátenú čiastku. Náhrada bude vykonaná do 30 dní od doručenia balíka na adresu firmy. Náklady poštovného sa nevracajú. Zákazník je povinný do 14 dní oznámiť na e-mailovú adresu support@d4web.eu úmysel vrátiť zakúpený tovar a do 14 dní odoslať tovar na uvedenú adresu. Ak tak zákazník neučiní, bohužiaľ stráca právo na vrátenie peňazí.

Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje k dlhodobej ochrane osobných užívateľských dát. Poskytovateľ bude nakladať s osobnými údajmi výhradne pre plnenie zmluvy (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr) a pre ďalšiu potrebnú komunikáciu. Používateľské dáta v žiadnom prípade nebudú postúpené neoprávneným osobám.

Komunikácia

Poskytovateľ kontaktuje užívateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, iba ak užívateľ výslovne nevzniesol námietku. Elektronický bulletin a / alebo textová správa bude obsahovať nasledujúce súčasti: – jasne a jednoznačne označené ako reklama – odosielateľ bude jasne viditeľný – rôzne kampane, propagačné a ďalšie marketingové techniky budú označené ako také. Rovnako budú jasne stanovené podmienky účasti v nich – jasne bude predstavený spôsob, ako sa odhlásiť z prijímania reklamných správ – ak nechcete dostávať reklamné oznámenie to bude poskytovateľ rešpektovať.

PRÁVNE UPOZORNENIE support@d4web.eu značka a logá sú vlastníctvom spoločnosti D4 WEB d.o.o

Sťažnosti a spory

Poskytovateľ rešpektuje platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Poskytovateľ sa s celou mocou usiluje, aby v súlade s povinnosťami stanovil účinný systém pre vybavovanie sťažností a určenú osobu, ktorá, v prípade problémov, kupujúcim môže pripojiť telefónny kontakt alebo e-mail. Odvolanie sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresa support@d4web.eu. Reklamačné konanie je dôverné. Poskytovateľ do piatich pracovných dní potvrdí, že dostal sťažnosť, informuje zákazníka o tom, ako dlho to bude riešiť, a informuje ho o konaní. Poskytovateľ si je vedomý toho, že kľúčovým prvkom spotrebiteľského sporu, aspoň pokiaľ ide o riešenie prípadu, jeho asymetria medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a vynaložených nákladov na riešenie sporu. To je tiež hlavnou prekážkou spotrebiteľa aby nezačal konanie na súde. Preto poskytovateľ vynaloží všetko úsilie na vyriešenie prípadných sporov cestou zmieru.

INFORMÁCIE A E-NOVINKY

Užívateľ súhlasí s tým, že pri registrácii na e-novinky bude pravidelne informovaný o zmenách na stránkach, nových službách a akciách. Poskytovateľ sa zaväzuje, že e-mailová adresa užívateľa nebude zneužitá akýmkoľvek spôsobom alebo poskytnutá tretej osobe. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť zo zasielanie e-noviniek. Súhlasím, že vlastník internetového obchodu vpísané údaje použije na účely informovania o špeciálnych ponukách. Kliknutím na “Ukonči svoj nákup” súhlasím s potvrdením objednávky s povinnosťou platby a s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Súkromie a súbory cookie

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorej venujeme mimoriadnu starostlivosť a pozornosť. Zabezpečíme, aby boli, nie len splnené všetky požiadavky, ale pôjdeme až za hranicu potreby ochrany, nakoľko si uvedomujeme citlivú povahu tejto oblasti. Prevádzkovateľ internetového obchodu mrmaks.eu, D4 WEB d.o.o., je v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.) povinný chrániť osobné údaje svojich používateľov. Pre potreby obchodovania mrmaks.eu zbiera nasledujúce používateľove dáta: Obchodník pre potreby poskytovania svojich služieb ponúka, zhromažďuje, spravuje, spracúva a ukladá nasledujúce používateľove údaje:

 • meno a priezvisko;
 • doručovacie adresy;
 • názov firmy, resp. názov právnickej osoby (ak je používateľom právnická osoba);
 • daňové číslo právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou);
 • e-mailovú adresu (používateľské meno);
 • kontaktné telefónne číslo;
 • krajiny pobytu;
 • ďalšie údaje, ktoré používateľ dobrovoľne zadá do formulárov v internetovom obchode;

Za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých používateľmi Obchodník nie je zodpovedný. Pre potreby zachovania bezpečnosti sa zhomažďujú taktiež IP adresy, z ktorých používatelia navštívia internetovú stránku. Každému používateľovi je pri návšteve stránky pridelený súbor cookie pre identifikáciu a sledovanie nákupného košíka. Vo Vašom počítači môže mrmaks.eu okrem iného uloží aj iné súbory cookies, ako napr.: súbory cookies systému Google Analytics (analýza návštevnosti internetovej stránky). Všetky vyššie uvedené údaje, s výnimkou súborov cookie, sú trvalo uložené na serveri mrmaks.eu. Súbory cookie sú uložené v pamäti servera po dobu trvania návštevy a po uplynutí jednej hodiny nečinnosti sa vymažú. Trvalé súbory cookie sú uložené v počítači návštevníka. Prevádzkovateľ mrmaks.eu môže údaje v anonymnej súhrnnej forme použiť pre potreby štatistických analýz. mrmaks.eu údaje o používateľoch v žiadnom prípade nebude poskytovať neoprávneným osobám. Prepravnej spoločnosti poskytneme len používateľove meno, adresu pre doručenie, e-mail a telefónne číslo pre jednoduchší kontakt. Používateľov budeme kontaktovať prostredníctvom komunikačných prostriedkov len vtedy, ak to používateľ výslovne neodmietne.

Vykonávanie pravidiel ochrany osobných údajov

Obchodník má podľa Zákona o ochrane osobných údajov spravované osobné údaje podľa Pravidiel o ochrane osobných údajov. Všetky osoby zamestnané u Obchodíka, ktoré majú prístup k osobným a iným údajom používateľov sú oboznámené s Pravidlami o ochrane osobných údajov a s povinnosťou ochrany osobných a iných údajov sú povinné dodržiavať tieto ustanovenia o ochrane dôvernosti osobných údajov internetového obchodu. Povinnosť ochrany osobných a iných údajov platí neobmedzene, taktiež po skončení vzťahu s Obchodníkom.

Ochrana detí

Reklamné správy budú jasne viditeľné (berúc do úvahy vek) a budú jasne oddelení od hier a súťaží. Akákoľvek komunikácia určená pre deti bude primeraná ich veku a nebude využívať dôveru detí, nedostatok skúseností alebo pocit lojálnosti. Poskytovateľ nesmie prijímať objednávky od osoby, o ktorom vie alebo má podozrenie, že je dieťaťom, bez výslovného súhlasu jeho rodičov alebo opatrovníkov. Poskytovateľ nesmie akceptovať žiadne osobné údaje týkajúce sa detí bez výslovného súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov. Rovnako poskytovateľ nemôže poskytovať informácie od detí tretej strane okrem rodičov alebo opatrovníkov. Poskytovateľ nesmie ponúkať voľný prístup k produktom alebo službám, ktoré škodia deťom.

Mimoriadne odhalenie osobných údajov

Informácie, ktoré mrmaks.eu zbiera a spracúva budú zverejnené len vtedy, ak je takáto povinnosť uvedená v zákone alebo v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné pre konanie pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a na ochranu a realizáciu oprávnených záujmov spoločnosti mrmaks.eu.

Právo na informovanie

Máte právo dostávať bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, ako aj právo vymazať tieto informácie. Ak máte otázky týkajúce sa odstránenia, spracovania alebo použitia vašich údajov, kontaktujte nás prosím na: support@d4web.eu alebo nám pošlite žiadosť o poštou. Upozornenia na stave objednávky: vyhradzujeme si právo Vás na poskytnutom telefónnom čísle informovať, kedy je objednávka odoslaná a ak zásielka nebola prevzatá od 3-5 dní. Pokiaľ nebude objednávka vyzdvihnutá viac ako 5 dní, vyhradzujeme si právo kontaktovať Vás telefonicky na poskytnuté telefónne číslo ako pripomienku na vyzdvihnutie tovaru. Upozornenia: Na prijímanie upozornení sa prihlásite vtedy, ak je pri objednávke označené špeciálne pole, ktoré vám umožňuje prihlásenie. Správy môžete obdržať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefonického hovoru. Všetky fotografie produktov sú symbolické a nemusia nevyhnutne poukazovať na úplné vlastnosti výrobku, majú len informačný charakter! Právo, na vyžiadanie osobných údajov od spoločnosti D4 WEB d.o.o. ako správcu údajov:

 • Prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám:
 • účely spracovania,
 • typy osobných údajov, používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • plánované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia,
 • dôvody, ako aj význam a predpokladané dôsledky takéhoto spracovania pre jednotlivca.
 • Jedna (bezplatná) kópia osobných údajov vo formáte, ktorú špecifikujem (ak je žiadosť poskytnutá elektronickými komunikačnými prostriedkami a nevyžaduje sa inak, kópia sa poskytne v elektronickej podobe). Pre ďalšie kópie, ktoré žiadam, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok, pričom zohľadní náklady.
 • Oprava nepresných osobných údajov.
 • Obmedzenie spracovania:
 • Nesúhlas presnosti osobných údajov počas obdobia, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracovanie je nezákonné, a preto som žiadam o vymazanie osobných údajov a namiesto toho vyžadujem obmedzenie ich používania,
 • správca osobných údajov ich už nepotrebuje na spracovanie, ale potrebujem, aby presadzoval, vymáhanie alebo obhájenie právnych nárokov.
 • Vymazanie všetkých osobných údajov (právo na zabudnutie), ak sú splnené podmienky stanovené v Zákona o všeobecnej ochrane údajov, a najmä pri zrušení tohoto súhlasu na spracovanie osobných údajov.
 • Výstup osobných údajov v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej forme s právom odovzdať tieto informácie inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby ma pôvodný správca v tom obmedzoval.
 • Ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
 • Právo na podanie sťažnosti voči prevádzkovateľovi, ak sa domnievam, že spracovanie mojich osobných údajov porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Postup vykonávania práv

Som si vedomý, že všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi možno písomne adresovať správcovi na e-mailovú adresu support@d4web.eu. Som si vedomý toho, že pre potreby spoľahlivej identifikácie v prípade výkonu práv osobných údajov môže prevádzkovateľ odo mňa požiadať o dodatočné informácie a môže odmietnuť konať iba vtedy, ak preukáže, že ma nedokáže spoľahlivo identifikovať. Som si vedomý, že na základe mojej žiadosti, s ktorou uplatním svoje práva týkajúce sa vyššie uvedených osobných údajov, musí prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Informácie o súboroch cookie

Čo sú cookies a prečo sú potrebné? Súbor cookie je krátky text, ktorý internetová stránka zašle do vášho prehliadača pri návšteve. Týmto spôsobom Vás internetová stránka rozpozná, pamätá si informácie o vašej návšteve a poskytnete vám príjemnejšie a jednoduchšie online služby. Použitím súborov cookie prispôsobujeme obsah na našich webových stránkach, zapamätáme si vaše predvoľby a zaznamenáme návštevu nášho online obchodu. Prehliadanie nášho online obchodu s cookies je pohodlnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Vy rozhodnete, či v zariadení povolíte ukladanie súborov cookie. Nastavenia súborov cookie môžete upravovať a upravovať vo svojom webovom prehliadači. Informácie o nastaveniach súborov cookie vyberte z prehliadača, ktorý používate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Safari

Ak zmeníte alebo vymažete súbory cookies z prehliadača, zmeníte alebo aktualizujete svoj prehliadač alebo zariadenie, pravdepodobne budete musieť znova zakázať súbory cookies. Postup pri správe a mazaní súborov cookie sa líši v závislosti od prehliadača na prehliadač. Ak potrebujete pomoc, môžete sa informovať na pomoci používateľom prehliadača. Súbory cookie používané na tejto stránke

 

Zoznam súborov cookie, ktoré používame

_utma Google Analytics Určené na identifikáciu používateľa (počet návštev,prvá a posledná návšteva).
_utmb Google Analytics Je určená na zaznamenávanie trvania návštevy.Zaznamenáva presný čas, kedy používateľ začal návštevu (relácia)..
_utmc Google Analytics Je určená na zaznamenávanie trvania návštevy.
_utmz Google Analytics Je navrhnutý tak, aby zaznamenával, kde používateľ prišiel na stránku,aký vyhľadávací nástroj a kľúčové slová použil a miesto, odkiaľ používateľ pristupoval.
_utmv Google Analytics Pre segmentáciu používateľov.
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Facebook Zvýšenie spolupráce našich používateľov prostredníctvom sociálnychsietí, analýza predajov a opätovné zacielenie používateľov.